Slider 3

בדרך 3 – יעקב ומשפחתו מתוך חוויותיו של יעקב עם בני משפחתו נלמד על משפחותינו- חובות וזכויות. לצפייה במוצר התמצאות בכתבי הקודש סדרת שיעורים המלמדת...

Read More >>

Slider 2

בדרך 3 – יעקב ומשפחתו מתוך חוויותיו של יעקב עם בני משפחתו נלמד על משפחותינו- חובות וזכויות. לצפייה במוצר התמצאות בכתבי הקודש סדרת שיעורים המלמדת...

Read More >>

Slider 1

בדרך 3 – יעקב ומשפחתו מתוך חוויותיו של יעקב עם בני משפחתו נלמד על משפחותינו- חובות וזכויות. לצפייה במוצר התמצאות בכתבי הקודש סדרת שיעורים המלמדת...

Read More >>